admin

16 กรกฎาคม 2567

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

admin

16 กรกฎาคม 2567

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สระโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

admin

4 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด สโมสรเสือป่าค่ายหลวงบ้านไร่

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด สโมสรเสือป่าค่ายหลวงบ้านไร่ ณ โมสรเสือป่าค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

admin

4 กรกฎาคม 2567

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบการประเมินปีการศึกษา 2566

admin

3 กรกฎาคม 2567

admin

2 กรกฎาคม 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

admin

1 กรกฎาคม 2567

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพจบการศึกษาสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Young Smart SME

ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 6 โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพจบการศึกษาสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Young Smart SME

admin

30 มิถุนายน 2567

โครงการการส่งเสริมผู้จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาสู่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี และยกระดับทักษะฝีมือ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี

admin

27 มิถุนายน 2567

การอบรมหลักสูตรสาธิต ROBBO Finland

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสาธิต ROBBO Finland เพื่อเข้าร่วมประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ การเขียนโปรเเกรมสร้างสรรค์หุ่นยนต์เเละปัญญาประดิษฐ์สากล ปีที่ 8

admin

26 มิถุนายน 2567
1 2