HOME2

! ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื่องจากเครื่องแม่ข่ายเกิดความเสียหาย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2567 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

admin

19 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

admin

16 กรกฎาคม 2567

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สระโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

admin

4 กรกฎาคม 2567

บริการออนไลน์

E-SERVICE

ฐานข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
STD2018

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืน

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการจัดการเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์