โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ และรู้จักคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อโลกปัจจุบันและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีเหตุผล ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง