โครงการการส่งเสริมผู้จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาสู่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล

นายบัญชา หวานใจ พร้อมด้วยนายนิมิตร สานคลุย ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี และยกระดับทักษะฝีมือ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่ 12 โครงการการส่งเสริมผู้จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาสู่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี